Affärsidé

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att investera i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning. Med värdehöjande åtgärder och effektiv förvaltning ökar direktavkastningen och värdet, varefter fastigheterna säljs. Målsättning är att utdela 30 % av vinsten till aktieägarna.

Kommentarer:

  • Hyresfastighetsfonden investerar ej i storstad, där fastigheter har för låg direktavkastning.
  • Ett nyckelord vid förvärv av fastigheter är avyttring. Hur snabbt kan vi sälja fastigheten med vinst.
  • Hyresfastighetsfonden kan även investera i aktier i fastighetsbolag eller mark som skall exploateras.

VERKSAMHET

Bolagets verksamhet är att erbjuda Investerare investera i svenska hyresfastigheter tillsammans med bankfinansiering och eget kapital .

För investeraren innebär det en möjlighet att med en mindre insats och utan krav på djupare kunskap om fastigheter eller egen förvaltning.

Avkastningen bygger på en kombination av överskottet från förvaltningsresultatet samt en värdetillväxt.

Den geografiska inriktningen i Sverige är tätorter i tillväxtregioner. De orter som Hyresfastighetsfonden investerar i ska kännetecknas av hög efterfrågan på hyreslägenheter, en diversifierad arbetsmarknad, bra kommunikationer och potential för en god framtida befolkningstillväxt.

De fastigheter som Hyresfastighetsfonden förvärvar ska ha attraktiva lägen på respektive ort och inte kräva omfattande underhållsåtgärder.

Hyresfastighetsfondens nyckelord är att avsluta respektive projekt så snart som värdetillväxten har uppnåtts.