Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

conocer hombres extranjeros På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt.

como ligar con un chico por whatsapp

iq option onlin Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman.

http://www.castleimmobiliare.it/?buisews=si-puo-provare-in-demo-le-opzioni-binarie&ab9=3a

source site Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016.

opzioni binarie online.it Vidare beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

http://talentgallery.se/?kopse=var-k%C3%B6pa-Viagra-billigt&f12=24 Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

http pro binary option com Stämman omvalde Matti Lilljegren som ledamot och Susanna Landström som suppleant. Omval av Stefan Sahlin som revisor i bolaget.

demo etoro opzioni binarie Vidare beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för kommande räkenskapsåret och att revisorsarvode ersätts enligt löpande räkning.

see Stämman gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A- och B aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier.

go to link Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.  Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.

opzioni binarie strategie 1 minuto Syftet med storleken av bemyndigandet är att kunna göra fastighetsförvärv.