Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

busco mujer soltera en uruguay På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt.

citas por internet de cafesalud

source link Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman.

http://bowlnorthway.com/?jisdjd=azioni-binarie-metodo-camandela&df2=56

opzioni binarie alfio bardolla Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016.

see url Vidare beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

get link Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

http://sundekantiner.dk/bioret/340 Stämman omvalde Matti Lilljegren som ledamot och Susanna Landström som suppleant. Omval av Stefan Sahlin som revisor i bolaget.

follow Vidare beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för kommande räkenskapsåret och att revisorsarvode ersätts enligt löpande räkning.

http://peopletrans.com.au/bioddf/vuowe/4160 Stämman gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A- och B aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier.

follow link Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.  Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.

http://ferienportugal.net/?depofur=bekanntschaften-paare&ab3=5d Syftet med storleken av bemyndigandet är att kunna göra fastighetsförvärv.