Handel

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) är noterat på Nordic Growth Market MTF (www.ngm.se) med kortnamn HFF MTF B.

Nordic MTF

NGM är en börs där bolag ska växa

- från små företag till stora bolag

Sverige har en av världens per capita största andel småsparare på börsen. Detta innebär att det är enklare att attrahera investerare och kapital för mindre bolag. Förutom synlighet och en kvalitetsstämpel innebär en notering att du har ytterligare ett betalningsmedel- din aktie- att använda för investeringar och tillväxt.

NGM är en börs där bolag ska växa från små företag till stora bolag. Det har vi bevis för att flera bolag har lyckats med. Några bolag som växt på NGM är framgångsrika och välkända bolag som Metro, Rejlers, PA Resources och Betting Promotion.

Vill du att ditt bolag ska växa? NGM erbjuder på listorna NGM Equity och Nordic MTF bolag en notering respektive listning samt tjänster anpassade för tillväxtbolag.

Förutom de traditionella fördelarna med en listning – tillgång till riskkapitalmarknaden, publicitet, renommé, en likvid aktie mm – har de NGM-listade bolagen tillgång till ett brett serviceutbud inom informationsområdet genom nyhetstjänsten NG News. Härtill har NGM-Börsen knutit till sig samarbetspartners – service providers – som erbjuder de NGM-noterade bolagen sina tjänster till fördelaktiga priser inom för bolagen vitala områden såsom corporate finance, juridik och IR. NGM-Börsen verkar också för att föra fram bolagen genom att anordna kapitalmarknadsdagar, branschseminarier etc.

En listning är ett långsiktigt åtagande och rollen som listat företag är mer krävande än den som privatägt. I en finansiell marknad är det viktigt att bygga starka infrastrukturer och skapa verktyg som hjälper tillväxtbolagen att verka och växa. En grundförutsättning för detta är trovärdighet. När vi utvecklade NGM-Börsens lista Nordic MTF fokuserade vi på att göra den så trovärdig som möjligt. Därför valde vi att bygga bort de intressekonflikter som vi tycker finns på andra liknande listor. Vi tog bort våra tidigare sponsorer för att själva ansvara för övervakningen av bolagens informationsgivning och för övervakningen av medlemmarnas handel. På det viset kan vi undvika potentiella intressekonflikter som våra medlemmar annars riskerar att hamna i.

Handeln på samtliga listor sker i eget elektroniskt handelssystem (Elasticia). NGM-Börsen har idag omkring 30 medlemmar – banker och fondkommissionärer – som deltar i handeln.

Nordic MTF är NGM:s plattform för handel i icke börsnoterade aktier. Nordic MTF har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och kraven på bolagen är mindre omfattande än på vår börslista. En placering i ett bolag som handlas på Nordic MTF är därför mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

MiFID

Direktivet för marknader i finansiella instrument (MiFID) har tillkommit för att harmonisera de europeiska finansmarknaderna och skapa ett gemensamt fundament för värdepappershandel inom Europa. MiFID ska ha implementerats av EUs medlemsländer den 1 november 2007 och då träder den nya svenska lagen om värdepappersmarknaden i kraft.

En grundläggande bestämmelse i MiFID-regelverket handlar om bästa utförande (best execution) som innebär att värdepappersinstitut måste vidta åtgärder för att se till att kunden får bästa möjliga resultat när en order utförs, t.ex. genom att se till att ordern utförs på den börs där bäst pris kan uppnås om ett finansiellt instrument handlas på flera olika börser.

NGM har brutit börsmonopolet i Sverige, vilket har lett till lägre priser och ett förbättrat utbud. Vi fortsätter att utmana när det gäller service, utbud och pris. I samband med lagändringen den 1 november erbjuder NGM-Börsen nya tjänster inom teknik och börshandel. MiFID är en möjlighet för NGM-Börsen att ytterligare utmana och konkurrera med de etablerade börserna i Norden och vitalisera marknaden.

Övervakning av regelbunden finansiell information

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-börsen”) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ålagts att övervaka regelbunden finansiell information från emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på reglerad marknad som drivs av NGM-börsen (”redovisningstillsyn”). Kompletterande bestämmelser om övervakningen finns även i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:17 om verksamhet på marknadsplatser.

Syftet med redovisningstillsynen, som sker enligt samma ramregelverk vid samtliga reglerade marknader inom EES, är att skydda investerare och upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden samt att bidra till en konsekvent tillämpning av redovisningsreglerna i den finansiella informationen inom EES. Detta harmoniserade och tydliga regelverk bidrar till den kvalitetsstämpel en börsnotering innebär och stärker de börsnoterade bolagens förtroende hos investerare och andra intressenter, jämfört med bolag på listor utanför den reglerade sfären.