Kallelse till årsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

click Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (556817-1812) kallas härmed till årsstämma torsdag den 19 maj 2016 klockan 11:00 med adress Oskarsparken 1, Örebro.

opcje binarne polscy brokerzy

source Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2016 och senast den 13 maj 2016 klockan 16:00 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB, Box 1826, SE-701 18 Örebro eller per e-post till info@hyresfastighetsfonden.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 maj 2016  genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Behörighetshandlingar för ombud, samt uppgifter om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

get link see url Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8 Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisor och eventuella suppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att justera mindre ändringar om sådana uppkommer gentemot bolagsverket
15. Stämmans avslutande.

follow Förslag till beslut:
sukker.no - norges stГёrste datingside Punkt 8b.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas.
go to site Punkt 10.
Styrelsen föreslår att inget arvode utgår för räkenskapsåret.
Risks of trading at stock market Punkt 13.
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A-och B- aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.
För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

frau sucht mann wetzlar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer senast tre veckor innan stämman att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

source url Örebro i april 2016
http://mediaeffectivegroup.pl/?jiiopaa=opcje-binarne-platforma&54a=35 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB
Styrelsen