Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB höll den 19 maj 2016 kl. 11.00 årsstämma i Örebro

binary option impossible to lose source

enter site

http://thesportsinjuryclinic.org/testimonials/sue-ray/ På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt.

http://www.eyesinthewoods.org/?promak=how-to-tell-someone-you%27re-dating-their-sister&6ab=16

go site Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman.

enter site

go to link Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2015. Vidare beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015.

http://chalkstreamflyfishing.co.uk/脙聝脗聝脙聜脗聝脙聝脗聜脙聜脗聞脙聝脗聝脙聜脗聜脙聝脗聜脙聜脗聙脙聝脗聝脙聜脗聝脙聝脗聜脙聜脗聜 Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

source url Stämman omvalde Matti Lilljegren som ledamot och Susanna Landström som suppleant. Omval av Stefan Sahlin som revisor i bolaget. Vidare beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för kommande räkenskapsåret och att revisorsarvode ersätts enligt löpande räkning.

get link Stämman gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A- och B aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.  Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.

click here Syftet med storleken av bemyndigandet är att kunna göra fastighetsförvärv.