Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

follow link På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt.

get link

http://secon.se/cache/defau1t.php?z3=MlJGaHM0LnBocA== Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman.

http://jojofane.com/?njd=estrat%C3%A9gias-para-op%C3%A7%C3%B5es-bin%C3%A1rias&f30=d7

http://moragbrand.com/?ljap=opzioni-binarie-con-soldi-virtuali&8d5=99 Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016.

follow Vidare beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

go here Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

logaritmo opzioni binarie Stämman omvalde Matti Lilljegren som ledamot och Susanna Landström som suppleant. Omval av Stefan Sahlin som revisor i bolaget.

http://hickscountry.com/media/hicks-rob-2/ Vidare beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för kommande räkenskapsåret och att revisorsarvode ersätts enligt löpande räkning.

see url Stämman gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A- och B aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier.

http://www.shyamtelecom.com/?siterko=auto-trading-opzioni-binarie-guadagni&490=ea Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.  Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.

http://lesmandarines.fr/?qwerty=binà“Ñ“à’Ñ“à“‚à’¤re-optionen-realtime-kurse Syftet med storleken av bemyndigandet är att kunna göra fastighetsförvärv.