Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

http://civilparties.org/?p=1667 På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt.

iqoption ita

http://nottsbushido.co.uk/hotstore/Hotsale-20150822-67161.html Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman.

hedging con opzioni binarie

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016.

http://gatehousegallery.co.uk/?myka=bdswisscom&100=67 Vidare beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

commenti negativi su opzioni binarie Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

http://www.accomacinn.com/?falos=wechselstrategie-bin%C3%A4re-optionen Stämman omvalde Matti Lilljegren som ledamot och Susanna Landström som suppleant. Omval av Stefan Sahlin som revisor i bolaget.

Vidare beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för kommande räkenskapsåret och att revisorsarvode ersätts enligt löpande räkning.

opzioni digitali 60 sonia salerno Stämman gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A- och B aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier.

Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.  Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.

http://lindsaydobsonphotography.com/?kos=bin%C3%A4re-optionen-broker-im-vergleich&296=1c Syftet med storleken av bemyndigandet är att kunna göra fastighetsförvärv.