Senareläggning av bokslutskommuniké

Styrelsen har beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2011 till den 27 februari 2012 på grund av tidsbrist.

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) handlas på NGM MTF med kortnamn HFF MTF B.

Koncernen Hyresfastighetsfonden består av moderbolaget Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ), dotterbolagen Hyresfastighetsfonden 2010 nr 1 AB (publ), Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ), Hyresfastighetsfonden 2012 nr 3 AB och Fund of Sweden AB.

För ytterligare information kontakta:

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Matti Lilljegren
Verkställande direktör

Telefon:     019 – 55 55 346
E-post:     ml@hyresfastighetsfonden.se
Hemsida:     www.hyresfastighetsfonden.se