Sammandrag från bokslutskommuniké 110101 – 111231

Året i korthet:

Översikt koncernen (KSEK)              2011    2010

Nettoomsättning                                  2 014    127
Rörelseresultat                                     1 321     -199
Resultat efter finansiella poster         -970    -220
Balansomslutning                              51 769     7 588
Soliditet                                                  4,7 %     16,9 %

Allmänt om verksamheten
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) investerar i fastigheter eller fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier.

Bolaget är ett moderbolag till:
•    Hyresfastighetsfonden 2010 nr 1 AB (publ)
•    Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)
•    Hyresfastighetsfonden 2011 nr 3 AB
•    Fund of Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) är noterad på Nordic Growth Market (www.nordicmtf.se) med kortnamn HFF MTF B.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
•    Bolaget har ansökt och blivit listad på Nordic Growth Market på deras MTF lista med kortnamn HFF MTF B den 17 november 2011.
•    Koncernen HFF sålde hela sitt innehav i Fundior AB (publ) med förlust om 945 233 kronor.
•    Koncernen HFF förvärvade den 5 oktober 2011 fastighet i Eskilstuna.
•    Bolaget har bildat två stycken nya dotterbolag Hyresfastighetsfonden 2011 nr 3 AB med organisationsnummer 556881-3033 och Fund of Sweden AB med organisationsnummer 556873-8123.
•    Bolaget har anställt en fondförvaltare till dotterbolaget Fund of Sweden AB med start den 1 maj 2012.

Bolagets förväntade framtida utveckling
•    Bolaget håller på att upprätta prospekt för Vinstandelslån (VAL) för att genom dotterbolag kunna förvärva nästa fastighet. Betalning skall ske tillsammans med banklån och vinstandelslån. Under Q 2 2012 torde vinstandelslån vara klart och registrerat hos Finansinspektionen (FI).
•    Koncernens målsättning är att minst kunna fyrdubbla fastighetsbeståndet jämfört med dagens bestånd under 2012.

VD har ordet
2011 har varit ett mycket intensiv år närmast beroende av uppstarten av koncernen och genomförande av noteringen. Jag hade hoppats att vi skulle ha varit klara redan under Q 2/3 2011 men är nöjd att Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) slutligen blev noterad den 17 november 2011.

Årets resultat är inte tillfredställande beroende av noteringsprocessen och försäljning av Fundior AB (publ).  Genom försäljning av vårt innehav i Fundior AB (publ) uppstod en förlust om 945 233 kronor vilket gjorde att Bolagets resultat blev negativ med 970 441 kronor efter skatt. Att vi investerade i Fundior AB (publ) berodde på att vi tidigare hade visst intresse att samarbeta inom fastighetsbranschen vilket i dagsläget har ändrats till alternativa lösningar med vinstandelslån.

Det kommer att bli spännande att se hur marknaden kommer att ta emot vinstandelslånen. Vi har redan fått se att instrumentet passar vår filosofi och möjliggör för oss att kunna växa. VAL kommer att användas som delbetalningsmedel ovanpå bankfinansiering.

Rutinerna är förbättrade genom att all vår post går direkt till bokföringsbyrå som i sin tur tar hand om detsamma och vi får allt elektroniskt. Detta gör att vi ej har behov att anställa administrativ personal vilket är bra, enklare, effektivare och kostnadseffektivt.

I Fastighetsbranschen är segmentet med hyreslägenheter stabilt och kan sägas även tråkigt till utomstående men vi tycker att den är spännande genom att det finns så många möjligheter i branschen. Sverige är ett av få länder som andvänder hyresreglering genom bruksvärdesprincipen. Det gör att man kan mer eller mindre förutse prisutvecklingen av hyror och även fastigheter inom segmentet bostadsfastigheter. Så länge denna möjlighet finns, kommer vi att fortsätta att utveckla Hyresfastighetsfonden tills vi har ett tillräckligt stort bestånd för förvaltning och som blir av intresse till andra stora aktörer. Då har vi uppnått vårt mål.

Det kommer att ta tid men jag är personligen inte rädd att sikta högt eller att jobba hårt för att kunna driva oss framåt. Genom att jobba hårt måste man oftast offra från den privata sidan eller dylikt men det ger även möjligheter i framtiden till annat.

Vi eftersträvar att hitta objekt i prisbilden mellan 40 – 200 MSEK då denna storlek känns bra och oftast är ett bra objekt med bra förvaltnings historik. Beståndet skall vara beläget i ett eftertraktat område och fullt uthyrt med bostadskö. Avkastningsnivån (driftnettot) skall ligga mellan 5,0 – 6,75 %.

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) eftersträvar att under 2012 förvärva ett kommersiellt bestånd, vilket behålles för att täcka löpande utgifter utan att Bolaget ska ha behov att få koncernbidrag eller dylikt från dotterbolagen. 2012 blir på många sätt ett spännande år och det blir trevligt att se hur vi har utvecklat oss organiskt och genom förvärv nästa gång vi skriver den årliga förvaltningsberättelsen.

Namnet Hyresfastighetsfonden ska bli och kommer att bli ett namn som ska kännas i branschen på ett
positivt sätt – nytänkande och uppåtgående, en uppstickare.

Jag hoppas att Ni följer oss vidare på en spännande resa och även informerar om oss.

Med vänlig hälsning
Matti Lilljegren

Kort om Hyresfastighetsfonden:
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) handlas på NGM MTF (www.nordicmtf.se) med kortnamn HFF MTF B.

Koncernen Hyresfastighetsfonden består av moderbolaget Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ), dotterbolagen Hyresfastighetsfonden 2010 nr 1 AB (publ), Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ), Hyresfastighetsfonden 2012 nr 3 AB och Fund of Sweden AB.

För ytterligare information kontakta:
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)
Matti Lilljegren
Verkställande direktör

Telefon:     019 – 55 55 346
E-post:     ml@hyresfastighetsfonden.se
Hemsida:     www.hyresfastighetsfonden.se

Ladda ner hela Bokslutskommuniké: Bokslutkommuniké HFF Management 111231