OMARBETAD BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR 2011


Den 27 februari 2012 har Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) publicerat Bokslutskommuniké för 2011.

Bolaget publicerar en ny Bokslutskommunikén 2011 som är anpassat till IFRS.

IFRS är även den redovisningsprincip som kommer att tillämpas i Bolagets årsredovisning 2011. Förändringen gör det enklare att jämföra Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) med andra noterade fastighetsbolag.

Den största effekten av övergången till IFRS är hur förvärven av dotterbolagen Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 och 2 redovisas. Till följd av att förvärven inte ses som rörelseförvärv redovisas till skillnad från tidigare ingen goodwill och inga av- och nedskrivningar av goodwill, detta har påverkat resultatet 2011 positivt med 547 tkr.

En annan skillnad är att hela värdet av den förvärvade fastigheten i Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 redovisas från det att bestämmande inflytande innehas vilket har påverkat redovisad värdeförändring av fastigheter. Vidare skiljer sig beräkningsgrunden för uppskjutna skatter på fastigheter.

Skillnader mot tidigare tillämpade redovisningsprinciper framgår mer utförligt i kommunikén.

Den nya Bokslutskommuniké 2011 kan laddas ner från Bolagets hemsida.

Nya Bokslutskommuniké i korthet:

Bokslutskommuniké 2011

Perioden januari-december 2011

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 014 341 kr (127 377 kr föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -1 241 757 kr (-244 566 kr föregående år).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 255 337 kr (0 kr föregående år).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till -524 807 kr (-244 566 kr föregående år).
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 43 782 875 kr (3 347 000 kr föregående år).

Fjärde kvartalet oktober- december 2011

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 267 972 kr (127 377 kr föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -886 473kr (-204 535 kr föregående år).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 255 337 kr (0 kr föregående år).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 754 274 kr (-204 535 kr föregående år).
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 43 782 875 kr (3 347 000 kr föregående år).


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har ansökt och blivit listad på Nordic MTF (www.nordicmtf.se) med
kortnamn HFF MTF B den 17 november 2011.

Koncernen sålde hela sitt innehav i Fundior AB (publ) med förlust om 945 233 kronor.

Koncernen förvärvade den 5 oktober 2011 fastighet i Eskilstuna.

Bolaget har bildat två stycken nya dotterbolag Hyresfastighetsfonden 2011 nr 3 AB med organisationsnummer 556881-3033 och Fund of Sweden AB med organisationsnummer 556873-8123.


Händelser efter rapportperiodens slut

Bolaget har anställt en fondförvaltare till dotterbolaget Fund of Sweden AB med start den 1 maj 2012.

Bolaget har per den 29 december 2011 ingått avtal beträffande förvärv avseende fastigheter i Västervik och Tranås. Tillträdesdagen är den 1 juli 2012 efter att ha flyttats fram på grund av att finansieringsdokumentation gällande vinstandelslån tillsammans med bottenlån är inte färdigställts.


Allmänt om verksamheten

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) investerar i fastigheter eller fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier.

Bolaget är ett moderbolag till:

 • Hyresfastighetsfonden 2010 nr 1 AB (publ)
 • Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)
 • Hyresfastighetsfonden 2011 nr 3 AB
 • Fund of Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) är noterad på Nordic MTF (www.nordicmtf.se) med kortnamn HFF MTF B.


Bolagets förväntade framtida utveckling

Bolaget håller på att upprätta prospekt för Vinstandelslån (VAL) för att genom dotterbolag kunna förvärva nästa fastighet. Betalning skall ske tillsammans med banklån och vinstandelslån. Under Q 2 2012 torde vinstandelslån vara klart och registrerat hos Finansinspektionen (FI).

VD har ordet

2011 har varit ett mycket intensiv år närmast beroende av uppstarten av koncernen och genomförande av noteringen. Jag hade hoppats att vi skulle ha varit klara redan under Q 2/3 2011 men är nöjd att Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) slutligen blev noterad den 17 november 2011. Årets resultat är inte tillfredsställande beroende av noteringsprocessen och försäljning av Fundior AB (publ). Genom försäljning av vårt innehav i Fundior AB (publ) uppstod en förlust om 945 233 kronor vilket gjorde att Bolagets resultat blev negativ med 524 807 kronor efter skatt. Att vi investerade i Fundior AB (publ) berodde på att vi tidigare hade visst intresse att samarbeta inom fastighetsbranschen vilket i dagsläget har ändrats till alternativa lösningar med vinstandelslån. Det kommer att bli spännande att se hur marknaden kommer att ta emot vinstandelslånen. Vi har redan fått se att instrumentet passar vår filosofi och möjliggör för oss att kunna växa. VAL kommer att användas som delbetalningsmedel ovanpå bankfinansiering.

Rutinerna är förbättrade genom att all vår post går direkt till bokföringsbyrå som i sin tur tar hand om detsamma och vi får allt elektroniskt. Detta gör att vi ej har behov att anställa administrativ personal vilket är bra, enklare, effektivare och kostnadseffektivt. I Fastighetsbranschen är segmentet med hyreslägenheter stabilt och kan sägas även tråkigt till utomstående men vi tycker att den är spännande genom att det finns så många möjligheter i branschen. Sverige är ett av få länder som använder hyresreglering genom bruksvärdesprincipen (hyrorna höjs sakta varje år). Det gör att man kan mer eller mindre förutse prisutvecklingen av hyror och även fastigheter inom segmentet bostadsfastigheter. Så länge denna möjlighet finns, kommer vi att fortsätta att utveckla Hyresfastighetsfonden tills vi har ett tillräckligt stort bestånd för förvaltning och som blir av intresse till andra stora aktörer. Då har vi uppnått vårt mål. Hyresrättsmarknaden storlek är cirka 2 000 miljarder kronor med cirka 200 miljarder kronor i hyresintäkter viket kan jämföras med börsens värde men skillnaden är att hyresrättsmarknaden ökar i värde sakta men säkert med låg risk.

Det kommer att ta tid men jag är personligen inte rädd att sikta högt eller att jobba hårt för att kunna driva oss framåt. Genom att jobba hårt måste man oftast offra från den privata sidan eller dylikt men det ger även möjligheter i framtiden till annat.

Vi eftersträvar att hitta objekt i prisbilden mellan 40 – 200 MSEK då denna storlek känns bra och oftast är ett bra objekt med bra förvaltnings historik. Beståndet skall vara beläget i ett eftertraktat område och fullt uthyrt med bostadskö. Avkastningsnivån (driftnettot) skall ligga mellan 5,0 – 6,75 %.

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) eftersträvar att under 2012 förvärva ett kommersiellt bestånd, vilket behålles för att täcka löpande utgifter utan att Bolaget ska ha behov att få koncernbidrag eller dylikt från dotterbolagen.

2012 blir på många sätt ett spännande år och det blir trevligt att se hur vi har utvecklat oss organiskt och genom förvärv nästa gång vi skriver den årliga förvaltningsberättelsen.

Namnet Hyresfastighetsfonden ska bli och kommer att bli ett namn som ska kännas i branschen på ett positivt sätt – nytänkande och uppåtgående, en uppstickare.

Jag hoppas att Ni följer oss vidare på en spännande resa och även informerar om oss.

Med vänlig hälsning

Matti Lilljegren
VD

Risker och osäkerhetsfaktorer

Räntor är en stor kostnadspost för Hyresfastighetsfonden, och resultatet påverkas av ändrade marknadsräntor.

Prognoser

Koncernens målsättning är att minst kunna fyrdubbla fastighetsbeståndet jämfört med dagens bestånd under 2012.

Kommande rapporttillfällen och övrig information

-        Delårsrapporten för det första kvartalet 2012 publiceras den 28 maj 2012.

-        Årsredovisning för 2011 publiceras senast den 1 juni 2012.

-        Årsstämma hålls den 15 juni 2012 klockan 9.00 på Bolagets kontor med adress Stubbengatan 2, Örebro.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Tidsfristerna för kallelserna skall vara enligt gällande lag. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller Dagens Industri.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2011.

För ytterligare information:

Matti Lilljegren
VD

Tel:                     019 – 55 55 346
E-post:               ml@hyresfastighetsfonden.se

Ladda ner Bokslutskommuniké:

HFF bokslutskommunike 2011 5 april 2012 IFRS