ÄNDRADE RAPPORTRUTINER-NÄSTA PERIODRAPPORT PUBLICERAS DEN 27 AUGUSTI 2012

Bolaget har under kvartal 1 ändrat redovisningsprincipen till IFRS. Förändringen gör det enklare att jämföra Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) med andra noterade fastighetsbolag. Då Bolagets verksamhet inte präglas av stora periodiska händelser kommer ekonomiska rapporter fortsättningsvis att avges halvårsvis.

Med hänsyn till detta kommer nästa rapport att publiceras de 27 augusti 2012, och avser då första halvåret 2012, och inte som tidigare meddelats den 28 maj 2012.

Årsstämma kommer att hållas den 15 juni 2012 klockan 9.00 på Bolagets kontor med adress Stubbengatan 2, Örebro. Årsredovisningen och revisionsberättelsens kommer att vara tillgänglig till allmänheten fr.o.m. den 30 maj 2012 på Bolagets kontor.

För ytterligare information kontakta:

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)
Matti Lilljegren
Verkställande direktör

Telefon:             019 – 55 55 346
E-post:               ml@hyresfastighetsfonden.se
Hemsida:           www.hyresfastighetsfonden.se